Najnowsza wersja SunVizion, która umożliwia jednoczesną inwentaryzację istniejącej sieci oraz wielowariantowe projektowanie sieci w jednym systemie, jest już dostępna. Planiści mogą w niej opracowywać różne, również wykluczające się, warianty rozbudowy sieci, a pozostali użytkownicy systemu mogą pracować na głównej wersji inwentaryzacji, realizując procesy utrzymania sieci. System posiada unikalny mechanizm umożliwiający pracę na różnych wariantach jednocześnie oraz scalanie projektów tworzonych równocześnie przez wielu różnych planistów. Mechanizm radykalnie usprawni cały proces planowania nowych segmentów sieci, eliminując problemy związane z tworzeniem wielu planów na współdzielonych zasobach.

Planowanie na aktualnych danych

Nowa wersja SunVizion jest odpowiedzią na typowe niedogodności, z którymi borykają się operatorzy podczas planowania nowych odcinków sieci. Planowanie sieci oraz inwentaryzacja sieci są z reguły realizowane w dwóch oddzielnych systemach IT, które działają niezależnie, lub są ze sobą w najlepszym przypadku zintegrowane. Komunikacja między dwoma niezależnymi środowiskami jest nieefektywna. Planiści nie są w stanie zasilać swoich obszarów roboczych w najbardziej aktualny obraz sieci, co czyni planowanie nieefektywnym już na starcie. Naniesione w wyniku realizacji planu zmiany w sieci nie są z kolei szybko implementowane do systemu inwentaryzacji, co skutkuje tym, że obraz sieci w systemie inwentaryzacji przez jakiś czas różni się od rzeczywistego stanu sieci. Powstaje w ten sposób błędne koło frustrujące zarówno planistów, jak i pracowników działu utrzymania sieci.

 

Podgląd na inne plany tworzone równolegle 

Proces dodatkowo komplikuje się, jeśli planowanie przebiega na wielu różnych obszarach roboczych jednocześnie. Planiści nie widzą zmian wprowadzanych przez innych planistów, nie widzą też tego, co faktycznie zmieniło się w sieci od momentu, kiedy zaczęli planowanie swojego fragmentu. Planista pracuje więc często na obrazie sieci, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym. Co gorsza, tworzony przez niego plan jest zupełnie niezależny od planów tworzonych przez kolegów. W efekcie, w różnych planach tworzone są elementy, które mogą się wzajemnie wykluczać, lub powtarzać (np. naniesienie dwóch stacji bazowych na sąsiadujących ze sobą obszarach roboczych, gdzie wystarczyłaby jedna).

 

Zawsze aktualne dane o sieci w obszarach roboczych

Nowa wersja SunVizion eliminuje oba te problemy. System został rozbudowany o mechanizmy wersjonowania bazy obiektowej oraz graficznej (GIS) wraz z mechanizmami umożliwiającymi synchronizację zmian między wersją główną a planowaną (scalanie) oraz na odwrót, między wersją planowaną a główną (nanoszenie zmian planowanych na rzeczywisty obraz sieci).

Zaczynając tworzenie planu, planista otrzymuje z systemu inwentaryzacji aktualny obraz sieci. W trakcie tworzenia planu planista może w każdej chwili zaktualizować swój obszar roboczy o zmiany, które zaszły w sieci w trakcie tworzenia planu. Cały proces aktualizacji trwa chwilę i może być robiony dowolnie wiele razy. Planista ma więc cały czas swobodny dostęp do najbardziej aktualnych danych o zasobach sieciowych.

 

Scalanie dowolnie wielu obszarów roboczych i wykrywanie błędów

Na każdym etapie tworzenia planu sieci w systemie SunVizion planista ma podgląd na to, co robią jego koledzy, dzięki czemu obszary robocze mogą być szybko zrewidowane, żeby były ze sobą spójne. Oczywiście nie wszystkie błędy da się wykryć „gołym okiem”. W przypadku skomplikowanych obszarów roboczych obejmujących powiązane ze sobą segmenty sieci, nie jest możliwe wykrycie wszystkich możliwych optymalizacji związanych z jak najbardziej efektywnym wykorzystaniem planowanych urządzeń, czy kabli.

W takim wypadku planiści mogą scalać swoje obszary robocze między sobą. Scalanie może dotyczyć dowolnie wielu obszarów roboczych, co ma ogromne znaczenie w przypadku równoczesnego tworzenia wielu różnych segmentów sieci, które będą ze sobą powiązane. Po scaleniu planów zawierających elementy wykluczające się, SunVizion informuje o błędach i podpowiada, jakie zmiany należy wprowadzić, by plany były spójne, a sieć, która powstanie, była optymalna.

 

Błyskawiczny transfer danych o nowej sieci do SunVizion Inventory

Kiedy plan zostaje ostatecznie zaakceptowany a rozbudowa sieci zrealizowana, zmiany są bezzwłocznie naniesione do systemu SunVizion Inventory. Cały proces odbywa się w jednym środowisku, co eliminuje błędy w danych i drastycznie skraca czas całej operacji. Pracownicy obsługi sieci widzą wprowadzone dane już kilka minut po zakończeniu wykonania planu rozbudowy.

 

 

Przewagi konkurencyjne:

Planowanie i inwentaryzacja w jednym systemie

Planowanie i inwentaryzacja w jednym systemie

Możliwość aktualizacji obszaru roboczego w każdym momencie tworzenia planu

Możliwość aktualizacji obszaru roboczego w każdym momencie tworzenia planu

Scalanie planów tworzonych przez różnych planistów i wykrywanie błędów

Scalanie planów tworzonych przez różnych planistów i wykrywanie błędów

Podgląd na równocześnie tworzone obszary robocze.

Podgląd na równocześnie tworzone obszary robocze.

Brak konieczności migrowania danych pomiędzy niezależnymi systemami projektowania (CAD) a systemem inwentaryzacji

Brak konieczności migrowania danych pomiędzy niezależnymi systemami projektowania (CAD) a systemem inwentaryzacji

Błyskawiczny transfer danych o nowej sieci do systemu inventory

Błyskawiczny transfer danych o nowej sieci do systemu inventory

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+